Po wyborach, posprzątaj wyborczy bałagan!

2014-11-10

Ostatni tydzień przedwyborczej bitwy przed nami. Później pozostaje tylko rozplakatowane miasto i stosy śmieci. Przez kogo i w jakim terminie powinno być ono posprzątane?

Przepisy Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. mówią wyraźnie, że plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Jeżeli jednak nie dopełnią tego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent gminy postanawia o usunięciu w/w materiałów, a kosztami obciąża się pełnomocnika wyborczego. Z tego też tytułu pełnomocnik wyborczy podlega karze grzywny. Jeśli komitety nie posprzątają swoich plakatów  w ustawowym terminie to kara może wynieść nawet 5 tys. zł.

W przepisach ordynacji wyborczej przewidziano dwa szczególne rodzaje odpowiedzialności za nieusunięcie ich w ustawowym terminie:

1. Odpowiedzialność administracyjną :

Do wszczęcia postępowania nie jest konieczny wniosek strony. W razie naruszenia obowiązku usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych wszczęcie postępowania z urzędu jest obowiązkowe. Przekonuje o tym sformułowanie przepisu art.71 ust.6 ordynacji wyborczej, w którym ustawodawca wskazał, że organ administracji postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie, a nie że np. może to zrobić. Organ nie musi wzywać pełnomocnika komitetu do wykonania jego obowiązku przed wydaniem decyzji, bo obowiązek usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych wynika wprost z art.71 ust.5 ordynacji wyborczej.

Decyzja wydana na podstawie art.71 ust.6 ordynacji wyborczej składa się z dwóch punktów:

- w pierwszym punkcie organ administracji publicznej obowiązany jest wskazać, że postanawia o usunięciu określonej ilości plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych przez dokładnie określony komitet wyborczy w konkretnie wskazanych miejscach,

- w drugim punkcie decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest wskazać, jakie kwotowo koszty usunięcia: plakatów, haseł wyborczych lub urządzeń ogłoszeniowych wymienionych w punkcie pierwszym decyzji ponosi pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który musi być wskazany w tej decyzji z imienia i nazwiska.

2. Odpowiedzialność za wykroczenie:

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej popełnia wykroczenie z art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej, za które grozi grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych (art.42 §1 kodeksu wykroczeń; dalej: k.w.). Wykroczenie z art.199a ust.2 p.1 ordynacji wyborczej może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Umyślnie popełnia wykroczenie ten, kto ma zamiar jego popełnienia, to jest chce popełnić wykroczenie albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi. Natomiast wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Te dwa rodzaje odpowiedzialności nie wyłączają ewentualnej odpowiedzialności cywilnej ponoszonej na zasadach ogólnych.

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress