Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec

2015-12-23

Sieć kanalizacyjna w dzielnicy Grodziec została wybudowana w drugiej połowie XX wieku. Pierwotnie stanowiła ona system odwodnienia kopalni oraz infrastruktury drogowej. Sieć ta w przeważającej części zbudowana była z rur betonowych a także z tworzyw sztucznych i stali. Ścieki powstające dzielnicy Grodziec odprowadzane były kanalizacją ogólnospławną, bez oczyszczenia, poprzez kanał „Sztolnia” do rzeki Brynicy. Kanał „Sztolnia” służył dawniej do odprowadzania wód kopalnianych, a po wyłączeniu z eksploatacji KWK „Grodziec” kanałem tym odprowadzane były ścieki ogólnospławne z terenów Grodźca.

Kanalizacja typu rozdzielczego: sanitarna i deszczowa istniała jedynie w ul. M. Konopnickiej jednak w dalszym jej biegu była ona przyłączona do kanalizacji ogólnospławnej. Docelowym odbiornikiem ścieków nieoczyszczonych z tego obszaru była rzeka Brynica. System kanalizacyjny w tym rejonie Będzina miał więc charakter nieuporządkowany.

Mając na uwadze dobro klientów oraz ochronę środowiska naturalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w I połowie października 2014 r. przystąpiło do realizacji największego przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej w historii będzińskich wodociągów. Podstawowym i wymiernym celem Inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie” było przejęcie ścieków odprowadzanych bez oczyszczenia do rzeki Brynicy i przekierowanie ich do oczyszczalni ścieków w Będzinie.

Projekt objął południową część dzielnicy Grodziec i tereny położone wzdłuż ulicy Wolności, na odcinku od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego. Ścieki z dzielnicy Grodziec są odprowadzane do zespołu pompowni i zbiornika retencyjnego przy ul. Kołłątaja. Następnie z pompowni ścieki tłoczone są rurociągiem do kolektora grawitacyjnego, usytuowanego wzdłuż ul. Wolności, skąd trafiają do istniejącej pompowni ścieków Zamkowa, a dalej systemem kanalizacyjnym na oczyszczalnię ścieków w Będzinie.

Projekt przyniesie wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego. Wyeliminowywane zostaną zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, co przyczyni się do poprawy stanu czystości rzeki Brynicy, wód gruntowych oraz ochrony zasobów wód podziemnych.

Przedsięwzięcie wpłynie również na poprawę pracy będzińskiej oczyszczalni ścieków, która ze względów technologicznych i ekonomicznych wymaga dociążenia.

Budowa kanalizacji pozwoli też na podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odbiorem ścieków z posesji, zwiększy bezpieczeństwo sanitarne poprzez stworzenie warunków do likwidacji lokalnych szamb, które w okresie intensywnych deszczów stanowią zagrożenie epidemiologiczne.

W ramach projektu wybudowano około 6 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 600 m przyłączy do granic nieruchomości. Powstało również szereg obiektów związanych z infrastrukturą kanalizacyjną takich jak:

  • przepompownia ścieków,

  • podziemny zbiornik retencyjny,

  • osadnik,

  • separator na kanale przelewowym,

  • obiekty towarzyszące dla zespołu pompowni i zbiornika retencyjnego wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności. Prace zostały zakończone z końcem lipca br.

Inwestycja przyniesie mieszkańcom sprawnie działający system odprowadzania ścieków, który będzie służył przez wiele lat przyszłym pokoleniom. Przedsiębiorstwo ma nadzieję, że nowo wybudowany system kanalizacyjny będzie dla mieszkańców Grodźca skutecznym bodźcem do podejmowania decyzji o przyłączaniu się do sieci. Przedsiębiorstwo zachęca mieszkańców korzystających z szamb przydomowych do przyłączenia się do systemu kanalizacyjnego. Sieć kanalizacyjna to rozwiązanie nie tylko nowoczesne i wygodniejsze niż korzystanie ze zbiornika bezodpływowego, ale również, co najistotniejsze przynoszące wymierne korzyści finansowe mieszkańcom Będzina.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress