Czeladzcy rodzice w obronie szkoły

2016-01-29

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi może przestać istnieć. 4 lutego w Starostwie Powiatowym w Będzinie radni zadecydują o zamknięciu placówki. Uchwała o wygaszeniu szkoły jest już gotowa. Decyzji starostwa stanowczo sprzeciwiają się rodzice i władze Czeladzi.

Poniżej publikujemy treść protestu przygotowanego przez rodziców uczniów uczęszczających do Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi.

PROTEST

W imieniu społeczności Rodziców Zespołu Specjalnych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 85 protestujemy przeciwko likwidacji wszystkich placówek wchodzących w skład naszego Zespołu Szkół: Przedszkola Specjalnego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

Nasz protest jest poparty rzeczowymi argumentami, o których nikt z rządzących Powiatem Będzińskim z nami nie rozmawiał.

Mamy świadomość, że w naszej szkole jest mało uczniów, jednak w przypadku szkół specjalnych jest to nie tylko atut a wręcz warunek niezbędny do osiągnięcia zadowalających wyników w procesie edukacyjnym. Nasze dzieci, niestety, wymagają SPECJALNEGO kształcenia, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, w SPECJALNIE przystosowanych do tego celu placówkach. Taka forma kształcenia dla władz powiatu może wydawać się ekonomicznie nieuzasadniona i trudna do zaakceptowania, jednak od wielu lat prawo Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje takie formy kształcenia i uwzględnia specyficzne potrzeby dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych takim niedostosowaniem, w tym także konieczność prowadzenia zajęć edukacyjnych w mniejszych grupach.

Nasz Zespół Szkół zapewnia bardzo dobre warunki nauki, rozwoju i rehabilitacji naszych niepełnosprawnych dzieci – o czym nikt z władz Powiatu Będzińskiego nie wie bo nigdy u nas nie był.

Placówka ma świetnie wyszkoloną kadrę, wkładającą wiele serca w edukację naszych dzieci. Nauczyciele sukcesywnie dokształcają się, aby efektywniej kształtować rozwój swoich podopiecznych.

Likwidacja Zespołu Szkół, a w jej następstwie konieczność umieszczenia naszych dzieci w nowych, nieznanych im warunkach, spowoduje że:

  • mogą trafić do klas szkolnych, których będą miały gorsze warunki nauki z powodu przepełnienia, staną się „anonimowe” dla swych wychowawców, co w ich w przypadku może być katastrofalne w skutkach

  • z powodu różnych niepełnosprawności (m.in. autyzm, zespół Downa, różnego rodzaju upośledzenia i dysfunkcje) mogą mieć problemy z przystosowaniem się do nowych warunków

  • w efekcie tych zmian może nastąpić regres w ich rozwoju oraz niepożądane zachowania ( np. agresja, samookaleczenia)

Z wieloletnich obserwacji rodziców naszych uczniów wynika, że nasza szkoła jest w pewien sposób dyskryminowana, trwa rozłożony w czasie proces jej „wygaszania”, polegający m.in. na kierowaniu uczniów wymagających kształcenia specjalnego do innych okolicznych placówek tego typu. Znane są przypadki rodziców, którzy nie wiedzieli o istnieniu naszego Zespołu Szkół i kierowani byli do innych szkół specjalnych, pomimo tego że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mieści się w tym samym budynku co nasz Zespół Szkół a drzwi do obu placówek znajdują się kilka metrów od siebie !!!

Nigdy nie przedstawiono nam żadnego planu naprawczego. Jeżeli sytuacja ekonomiczna naszego Zespołu Szkół rzeczywiście jest zła, to nie doszło do tego w ciągu kilku tygodni czy nawet miesięcy – musiał być to proces, który rozpoczął się już kilka lat temu!!! Gdyby władze Powiatu wykazały choć odrobinę zainteresowania naszą szkołą i miały chęć niesienia pomocy to z pewnością możliwe byłoby podjęcie odpowiednich działań.

Kryterium ekonomiczne likwidacji szkoły nie jest dla nas argumentem uprawniającym organ prowadzący do likwidacji naszego Zespołu Szkół. Również w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalonym jest pogląd, że względy finansowe nie mogą mieć decydującego znaczenia dla likwidacji szkoły. W szczególności przeciwko likwidacji szkoły winny przemawiać nadto znaczne pogorszenie warunków nauki uczniów, pogorszenie jakości tej nauki, zwiększenie okresu oczekiwania na dojazd i wydłużenie dojazdu do szkoły, przebywanie dzieci w znacznie przeludnionej świetlicy szkolnej (wyrok SN sygn. akt I OSK 871/09 z dnia 27.10.2009 r.).

Poza tym opieranie zamiaru likwidacji naszej placówki na kryterium ekonomicznym, wydaje się być zupełnie nieuzasadnione jeżeli wzięte zostaną pod uwagę inwestycje poczynione w naszym Zespole Szkół w ostatnich latach, w szczególności takie jak termomodernizacja budynku, czy też budowa placu zabaw. Inwestowanie znacznych środków, pochodzących z finansów publicznych, w obiekt przeznaczony do likwidacji byłoby co najmniej nielogiczne.

Mamy świadomość, że być może nie uda nam się wygrać tej walki, bo los naszych dzieci został już przesądzony przez wybranych przez Nas włodarzy, ale uprzedzamy – Nas życie już zahartowało i przyzwyczaiło do tego, że musimy walczyć o lepsze jutro naszych pociech i na pewno łatwo się NIE PODDAMY!

Żywiąc głębokie przekonanie, że los niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie dzieci i ich rodzin nie jest nikomu obojętny, prosimy o pomoc wszystkie życzliwe nam osoby i apelujemy do władz Powiatu Będzińskiego – ZOSTAWCIE NASZE DZIECI W SPOKOJU!!!

Rodzice dzieci Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Więcej informacji w tej sprawie już wkrótce.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress