Darmowa pomoc prawna w Sosnowcu

2016-01-04

Od 1 stycznia 2016 roku rusza w Sosnowcu program darmowej pomocy prawnej. Wsparcie będzie można uzyskać w ośmiu punktach na terenie całego miasta. O tym kto to może liczyć na pomoc i w jakim zakresie szczegółowo można przeczytać w dalszej części informacji.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających  na niej obowiązkach,
 2. lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym.

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. osoba, która ukończyła 65 lat, lub
 7. osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. w przypadku osoby posiadającej  Kartę Dużej Rodziny przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 3. w przypadku osoby będącej kombatantem przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. w przypadku osoby będącej weteranem przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. w przypadku osoby, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 6. w przypadku osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
 7. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierając w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Punkty pomocy prawnej

Lp Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Adres Godziny funkcjonowania Prawnicy

Okręgowa Izba Radców Prawnych

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 poniedziałekod godz. 15.00 do godz. 19.00wtorek – piątekod godz. 15.30 do godz. 19.30 Radca prawny
2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy) ul. Baczyńskiego 14 poniedziałek – piątekod godz. 15.00 do godz.19.00 Radca prawny
Okręgowa Rada Adwokacka
3 Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Szymanowskiego 5a poniedziałek – piątekod godz. 15.00 do godz. 19.00 Adwokat
4 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 2 poniedziałek – piątekod godz. 10.00 do godz. 14.00 Adwokat

Powierzone organizacji pozarządowej:

Fundacja Restytucja

5 Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Grota – Roweckiego 2 poniedziałek – piątekod godz. 16.00 do godz.20.00 Radca prawny,Adwokat
6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu – Punkt Terenowy Nr 4 ul. Rzeźnicza poniedziałek – piątekod godz. 15.00 do godz.19.00 Radca prawny,Adwokat

Powierzone organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

7 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu ul. Kraszewskiego 21 Poniedziałek, czwartek, piątekod godz. 15.00 do godz.19.00wtorek, środaod godz. 9.00 do godz. 13.00 Radca prawny,Adwokatprawnik z tytułem magistra
8 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu ul. Andersa 81b poniedziałek – piątekod godz. 15.00 do godz.19.00 Radca prawny,Adwokatprawnik z tytułem magistra

Źródło: UM Sosnowiec

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress