Duże zmiany w systemie oświaty

2016-07-08

Od przyszłego roku szkolnego uczniów i nauczycieli czekają spore zmiany w systemie edukacji. Nowelizacja ustawy oświatowej została już podpisana przez prezydenta RP Andrzeje Dudę .

Wśród najważniejszych zmian w polskim szkolnictwie wymienia się zniesienie obowiązkowego sprawdzianu szóstoklasisty oraz możliwość odwołania się przez maturzystów od wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości.

W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji (gimnazjum).

Począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

-informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zmiana ustawy o systemie oświaty przewiduje dodatkowo pewne zmiany dla uczniów zdających egzamin gimnazjalny. Od przyszłego roku szkolnego gimnazjaliści podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych będą mogli je fotografować

Już od roku szkolnego 2015/2016 osoby zadające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od roku szkolnego 2016/2017 także osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do swoich prac egzaminacyjnych – będą mogły je fotografować. Zgodnie z projektem noweli, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do weryfikacji pracy będzie miał obowiązek wyznaczyć innego egzaminatora niż ten, który pracę sprawdzał i oceniał.

- przekazuje MEN.

Zmiany obejmą również udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refundowany będzie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wpłynie po 30 września. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwe będzie sfinansowanie z dotacji celowej zakupu sprzętu lub oprogramowania, które umożliwią odczyt w postaci elektronicznej zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W przypadku konieczności zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych dodanego języka obcego nowożytnego – innych pod względem poziomu zaawansowania, niż zakupione w latach poprzednich z dotacji celowej – organ prowadzący szkołę będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego, umożliwiając uczniom jego naukę na odpowiednim poziomie zaawansowania. Koszt zakupu tych podręczników zostanie zrefundowany z dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok. Kwota refundacji nie będzie mogła przekroczyć 25 zł na jednego ucznia, w przypadku ucznia niepełnosprawnego zostanie powiększona o odpowiedni wskaźnik.

- wyjaśnia ministerstwo.

Ostatnia z ważniejszych zmian dotyczy terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne, a także terminów składania dokumentów do szkół i przedszkoli.

Będą one ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty. Dodatkowo od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

-dodaje MEN.

Ponadto w nowelizacji ustawy doprecyzowano oraz ujednolicono zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji).

Zmiany w systemie oświatowym zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r., z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

Tekst ustawy znajdziecie tutaj.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress