Emeryci mogą więcej dorobić

2017-04-04

Wielu emerytów i rencistów, mimo że pobiera świadczenie z ZUS, nadal pracuje, by poprawić swoją stopę życiową. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach i do jakiej wysokości dochodów można dorobić, by nie stracić prawa do świadczenia. Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału.

Od 1 marca 2017r. pracujący świadczeniobiorcy mogą dorobić więcej. Szczególną uwagę na tę kwestię powinni zwrócić świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli tzw. ustawowego wieku emerytalnego, bowiem jeśli zarabiają więcej aniżeli ustalone limity – ZUS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, może im zmniejszyć albo zawiesić świadczenie. Jeśli zatem otrzymujemy świadczenie, a nie ukończyliśmy powszechnego wieku emerytalnego, powinniśmy o tym fakcie zawiadomić ZUS.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, wrześniu i grudniu. Można bez żadnych konsekwencji dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Kwota ta obecnie wynosi 2953,30 zł.

Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury – Zakład może nam zawiesić lub zmniejszyć świadczenie.

Nasze świadczenie zostanie zmniejszone, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130% tego wynagrodzenia.
Jeśli nasz dochód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, która to kwota obecnie wynosi 5884,60 zł – ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia. Warto także pamiętać o tym, że nasze świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:
565,53 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
424,18 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
480,73 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Należy także pamiętać o tym, że Zakład może nam zawiesić rentę socjalną, jeśli osiągamy przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie kwota ta wynosi 2953,30 zł).

Na zwieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przychód (nie mylić z dochodem) uzyskany z tytułu:

  • pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
  • pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;
  • pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
  • pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeśli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony, lub jeżeli w tramach takiej umowy(zawartej z inna firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;
  • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu; (jako przychód z tytułu prowadzonej działalności przyjmuje się podstawę wymiaru składek na FUS)
  • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej;

uposażenia z tytułu służby.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat – skontaktuj się z ZUS poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00).
Konsultanci COT dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00. Zapraszamy także do placówek ZUS, których lista znajduje się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Można także skontaktować się z ZUS za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania ogólnego, który to formularz gwarantuje nam bezpieczeństwo przekazywanych informacji, zatem możemy podać w nim konkretne informacje dot. naszej osobistej sprawy.

Źródło: UM w Dąbrowie Górniczej.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress