Dofinasowania do OZE także w Bobrownikach

2017-11-13

Coraz więcej gmin w naszym regionie przystępuje do projektu w ramach poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w celu pozyskiwania dofinansowania na inwestycje z obszaru ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii oraz inwestycji optymalizujących zużycie energii. Do ich grona dołączyły właśnie Bobrowniki.

Pod koniec zeszłego tygodnia władze gminy zaprosiły mieszkańców do skorzystania ze wsparcia polegającego na dofinansowaniu 85% kosztu netto budowy instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz zabudowy pieców na pellet w prywatnych domach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Bobrowniki.

Zasady udziału w projekcie:

1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, będące właścicielami budynku mieszkalnego, na którym ma być zabudowana instalacja, w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.

2. Efekt realizacji projektu powinien wykorzystywany być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego np. do zasilania urządzeń codziennego użytku. W budynku nie powinna być faktycznie prowadzona działalność gospodarcza, a instalacja nie powinna być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym uczestnik będzie objęty pomocą publiczną, a co za tym idzie dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu zgodnie z regulacjami rozporządzenia KE 651/2014.

3. Do udziału w Projekcie dopuszczone zostaną osoby nie posiadające jakichkolwiek zadłużeń finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Bobrowniki oraz osoby rozliczające swoje dochody w postaci PIT na terenie Gminy Bobrowniki.

4. Budynek musi być oddany do użytku przed montażem instalacji OZE.

5. Jeżeli pokrycie dachowe zawiera azbest przed wykonaniem instalacji należy je wymienić.

6. Szacunkowe koszty netto i brutto wybranych przez właściciela budynku instalacji przedstawia zamieszczona prezentacja i zależeć będą od możliwejdo zainstalowania mocy (kWp) (dot. systemów fotowoltaicznych) i mocy cieplnej (dot. kolektorów słonecznych) oraz miejsca ich lokalizacji. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana tak, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. W deklaracji przystąpienia do projektu należy podać roczne zużycie energii elektrycznej w kWh na podstawie rachunków za energię w 2016 roku. Zapotrzebowanie będzie weryfikowane przez instytucję nadzorującą realizację projektu a podanie zawyżonych wartości może skutkować zwrotem dofinansowania, z uwagi na nieosiąganie przez użytkownika założonego efektu ekologicznego.

7. Uczestnik projektu musi złożyć w urzędzie gminy (pok. nr 3) poprawnie wypełnioną deklarację przystąpienia do projektu  i podpisać umowę dotyczącą przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE.

8. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się udostępnić budynek, którego dotyczyć będzie wykonanie analizy technicznej możliwości montażu wybranej w deklaracji instalacji OZE. Inspekcja ma na celu sprawdzenie, czy budynek spełnia wymagania wskazane zasadami projektu oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji.
W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji i tym samym projektu technicznego instalacji na wskazanym przez właściciela budynku, właściciel nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie a koszt wykonania inspekcji zostanie mu zwrócony.
W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie, już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania.

9. Projekt będzie realizowany tylko w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Bobrowniki na ten cel.

10. Po uzyskaniu przez gminę dofinansowania właściciele nieruchomości będą zobowiązani do podpisania z gminą umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji. W czasie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu wynoszącym 5 lat od daty ostatniej płatności na rzecz gminy instalacje stanowią własność Gminy Bobrowniki i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania mieszkańcom. Po tym okresie instalacje zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

Umowy należy odebrać oraz podpisać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Bobrowniki

Szczegółowych informacji o naborze prowadzonym przez gminę oraz o możliwościach skorzystania przez indywidualnego uczestnika (mieszkańca Gminy) z dotacji w ramach Programu RPO udziela Beata Niespor z Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Bobrowniki pod numerem telefonu: 32 287 78 88 wew. 25.
W sprawach technicznych zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 12 446 42 97

Źródło: UM w Bobrownikach.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress